Co czeka nas w 2022 roku?

Burmistrz przygotowała projekt budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2022 rok. Dokument trafił teraz do radnych. Zakłada on między innymi realizację 12 jednorocznych zadań inwestycyjnych, oraz zerową nadwyżkę operacyjną.

Analiza projektu budżetu

Budżet trzeba tworzyć, a nie dopasowywać go. Wiem, wymaga to trudnych i często niepopularnych decyzji. Nie można tylko trwać. Samo się nie poprawi.

Z powiatowego miasteczka z ambicjami zredukowani zostaliśmy do ciepłej wody w kranie. A za chwilę i woda wystygnie.

Przedstawiam Wam analizę projektu budżetu na 2022 rok. Oparłem ją na pokazaniu trendów. Dopiero tło lat poprzednich pozwala na lepszy obraz sytuacji ekonomicznej i strategii w zarządzaniu. Najważniejsze parametry budżetu ująłem w odniesieniu do projektów budżetów Gminy i Miasta Żuromin z lat 2018 – 2021.

Ilość inwestycji

Ilość planowanych inwestycji jednorocznych od 2020 roku drastycznie spadła. Na przyszły rok projekt budżetu zakłada realizację 12 zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe odnoszą się bezpośrednio do inwestycji. To pieniądze przeznaczone na ich wykonanie. W ciągu ostatnich czterech lat plan wydatków majątkowych na 2022 rok spadł o 56% procent.

Podatki

Podatki i opłaty lokalne są największym elementem dochodów własnych Gminy i Miasta Żuromin. Mam nadzieję, że na 2022 rok przynajmniej stawki podatków lokalnych nie wzrosną. Starczy nam wszechobecnej drożyzny.

Wydatki na oświatę

Na oświatę przeznaczone jest najwięcej pieniędzy. Projekt przygotowany przez Burmistrz zakłada, że na 10 zł wydanych z budżetu, ponad 4 zł, to koszty gminnej oświaty. W porównaniu do planu z 2018 roku, na oświatę zaplanowano 5,5 mln zł więcej.

Nadwyżka operacyjna

Nadwyżka operacyjna oparta jest na relacji między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. W związku z tym, stanowi ona o sile budżetu i możliwościach inwestycyjnych. Trend w tym przypadku jest dramatyczny. Pisałem już o tym w poście Gmina może kupić kawalerkę.

Uzasadnienie autorki

Żeby dodać obiektywizmu do powyższej analizy, przytoczę fragment uzasadnienia autorki projektu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2022 rok:

Kondycja finansowa gminy mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Im większa nadwyżka operacyjna, tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia.
Zaplanowany projekt budżetu na 2022 rok nie przewiduje nadwyżki operacyjnej. Dochody bieżące są równe wydatkom bieżącym. W przypadku wypracowania nadwyżki lub wolnych środków za 2021 rok, konieczne będzie w pierwszej kolejności przeznaczenie tych środków na wydatki bieżące związane z wydatkami na oświatę i zabezpieczeniem wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Żurominie. Kwota łączna niedoszacowania to 1 754 692,38 zł w pozycji wynagrodzeń.
Należy zauważyć, że nakłady na inwestycje będą wymagały pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania np. dotacje, pożyczki, kredyty, papiery wartościowe lub pozyskania dodatkowych dochodów ze sprzedaży majątku gminnego. Brak nadwyżki operacyjnej nie pozwala finansować inwestycji z bieżących środków własnych.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.