Głosowanie nie odbyło się

Na sesji radni uwzględnili część uwag złożonych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jednak w wyniku opinii Burmistrz, glosowanie nad przyjęciem długo oczekiwanego dokumentu ostatecznie nie odbyło się.

Wbrew wyrokowi NSA

Zdaniem Urzędu, po uwzględnieniu uwag, konieczne jest ponowienie czynności planistycznych. Tymczasem według Naczelnego Sądu Administracyjnego, projekt zmian studium wraz z uwzględnionymi poprawkami radni mogli poddać pod glosowanie. Sąd w wyroku (II OSK 1589/11) z 21.10.2011 r. wskazał:

Ustawodawca – w przeciwieństwie do procedury poprzedzającej uchwalenie planu miejscowego – nie wprowadził obowiązku ponawiania czynności planistycznych w przypadku stwierdzenia przez radę gminy konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie studium, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu studium. Ze względu na wewnętrzny charakter studium wystarczającą gwarancją zapewnienia w procedurze planistycznej czynnika społecznego jest umożliwienie składania wniosków i uwag do projektu studium oraz udział w dyskusji publicznej bez konieczności ponawiania czynności planistycznych.

Czytaj też: Końca nie widać

Radni za fotowoltaiką

Jedną z uwag, którą radni zatwierdzili, była zgłoszona przeze mnie propozycja, aby teren byłego składowiska odpadów w Brudnicach przeznaczony został pod farmę fotowoltaiczną.

Czytaj też: Moje uwagi do projektu zmiany studium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *